KVKK METNİMİZ

ARIK HUKUK BÜROSU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI-İŞLENMESİ-SAKLANMASI POLİTİKASI

 

1.GİRİŞ

Kişisel verileri saklama, işleme ve imha politikası ARIK HUKUK - AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK BÜROSU (Bundan sonra “Büro” olarak anılacaktır.) tarafından gerçekleştirilen işleme, saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Büromuz; çalışan, çalışan adayları, müvekkiller, müvekkil adaylar(istem sahibi), hizmet alan kişilerle ilişkilendirilebilen 3. Kişiler, ziyaretçiler, stajyerler ve diğer üçüncü kişiler irtibatlı olduğumuz kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin çalışanları ve ilgili üçüncü kişileri kapsayacak şekilde tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olacak şekilde işlenmesine, saklanmasına ve imha edilmesine önem vermektedir. Bu doğrultuda büromuz tarafından kişisel verilerinizin saklanması, işlenmesi ve imhası için gerekli her türlü teknik ve idari önlemler alınmaktadır.

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik esas alınarak, İşbu Kişisel Verileri İşleme, Saklama ve İmha Politikası; veri sorumlusu sıfatıyla “ARIK HUKUK - AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK BÜROSU” tarafından hazırlanmıştır


 2.AMAÇ 

Hazırlanmış olan işbu politika ile büromuz tarafından işlenen ve işlenecek olan kişisel verilerin kanuna uyumlu hale gelmesi ve güncel olarak kanuna uyumla halde kalması amaçlanmaktadır. Bu politika büromuz ilgili birimlerince işlenecek olan kişisel verilerin hangi usul ve esaslar çerçevesinde işleneceği konusunda rehber olacak, büro çalışan ve yetkilileri politikada belirlenen usul ve esaslara riayet edecektir. Büromuz tarafından kişisel veriler işlenirken Kişisel Verileri Koruma Kurumunun yayınladığı karar, tebliğ ve ilkeler ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,1136 Sayılı Avukatlık Kanunu ile ilgili sair mevzuata uygun olarak işlenmesi ile ilgili kişilerin haklarını etkin olarak kullanması ve ilgili kişilerin hak kaybı yaşamaması amaçlanmıştır.


3.KAPSAM 

Büromuz tarafından işlenen kişisel veriler, çalışan adayları, müvekkiller, müvekkil adayları, hizmet alan kişilerle ilişkilendirilebilen 3. Kişiler, ziyaretçiler, stajyerler ve diğer üçüncü kişiler irtibatlı olduğumuz kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin çalışanları ve ilgili üçüncü kişileri kapsamaktadır. Büromuz tarafından bahsedilen kişi gruplarına ait kişisel veriler tamamen veya kısmen otomatik ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.


4.KISALTMA VE TANIMLAR 

Büro: ARIK HUKUK - AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK BÜROSU

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Alıcı Grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi

Çalışan: Büro çalışanlarını kapsamaktadır.

Çalışan Adayı: iş başvuru formu ile birlikte iş başvurusu yapanlar

Elektronik Ortam: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar

Elektronik Olmayan Ortam: Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar

Müvekkil : Kendisini vekil olarak temsil ettiğimiz kişileri

Müvekkil adayları : Avukatlık iş ve işlemleri kapsamında gerek yazılı gerekse sözlü anlamda bilgi alan ve bilgi alma talebinde bulunan kişileri

Hizmet alan kişilerle ilişkilendirilebilen 3. kişiler: Müvekkil/Müvekkil adayları ile hukuki uyuşmazlık içerisinde olan ve edindiğimiz hukuki yükümlülük nedeniyle verisini işlediğimiz 3. kişileri ifade etmektedir.

İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

İlgili Kişi/Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmektedir.

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Kişisel sağlık verisi: Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığına ilişkin her türlü bilgi ile kişiye sunulan sağlık hizmetiyle ilgili bilgileri,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kişisel Veri İrtibat Kişisi: Türkiye’de yerleşik olan gerçek ve tüzel kişiler için veri sorumlusu tarafından, Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek ve tüzel kişiler için de veri sorumlusu temsilcisi tarafından, Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile iletişimi sağlamak amacıyla Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişiyi

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

Periyodik İmha: Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Politika: Kişisel Veri İşleme, Saklama ve İmha Politikasını

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi: Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi.

Yönetmelik: 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

5.SORUMLULUK VE GÖREV DAĞILIMI 

Kişisel verilerinizin kanuna uyumlu olarak işlenmesi, doğru ve güncel olarak kanuna uyumlu halde kalması amacıyla büromuzun tüm birim ve çalışanları politika kapsamında alınan her türlü teknik ve idari tedbirlere uymakta periyodik şekillerde büro çalışanlarının denetimi yapılmaktadır.


6.KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLDİĞİ ORTAMLAR

Büromuz tarafından işlenen kişisel veriler; kişisel bilgisayarlar, Sinerji Uygulaması gibi elektronik ortamlarda, kâğıt olarak tutulan kişisel veriler ise mahkeme dosyaları, verilerin yer aldığı klasörler ile kişisel verilerin yer aldığı dosyalarda dolapların içerisi gibi elektronik olmayan ortamlarda tutulmaktadır.


7.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GENEL İLKELER

7.1.Gizlilik İlkesi

 Büromuz birimleri ile paylaştığınız kişisel verileriniz işbu politikada detaylıca açıklandığı üzere organizasyonel ve teknik önlemler alınarak gizlilik ilkesine riayet edilmektedir. Kişisel verileriniz teknik ve oganizasyonel tedbirler kullanılarak gerek hukuka aykırı olarak gerekse kazara 3. Kişilerin eline geçmemesi amaçlanmaktadır. Büromuz veri sorumlusu olarak; ilgili birimlerin veri işleyen sıfatı ile işlediği kişisel verilerinizi bu politikada öngörüldüğü üzere gizlilik ilkesine riayet edip etmediğini de denetlemektedir. Büromuz tarafından işlenen kişisel verileriniz kanunun öngördüğü haller dışında 3. Kişilerle paylaşılmayacaktır.


7.2Temel İlkeler 

Büromuz ilgili birimlerince işlenen kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun 4. Maddesinde belirtilen temel ilkelere uygun olarak işlenmektedir. Buna göre işlenen kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • Mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

Gibi ilkelere riayet edilerek hukuka aykırı veri işlemenin önüne geçilmektedir.

8.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Büromuz tarafından işlenen kişisel veriler, 6698 sayılı Kanunun 5. Maddesine, Avukatlık Kanunun getirdiği hak ve yetkilere ve ayrıca aramızdaki hukuki ilişkiye binaen kanuna uygun olarak işlenmektedir. Kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak kanunda belirtilen hallerin varlığı durumunda ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. Buna göre kanunun öngördüğü haller şunlardır;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

9.ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ŞARTLARI 

Büromuz tarafından işlenen Özel Nitelikli Kişisel Veriler, 6698 sayılı Kanunun 6. maddesine uygun olarak işlenmektedir. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Kural olarak özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun 6. Maddesinde belirtilmiştir. Buna göre;

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak; Kamu sağlığının korunması, Koruyucu hekimlik, Tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından İlgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Avukatın “Sır saklama yükümlülüğü” olması sebebiyle büromuzca işlenmiş olan gerek sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler gerekse diğer özel nitelikli kişisel veriler kanuna uygun olarak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun yayınladığı Özel nitelikli kişisel veriler için alınması gerekli olan tedbirler alınarak işlenmektedir.

10. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kimlik Bilgileri (T.C. kimlik numarası, vergi dairesi, adınız ve soyadınız, doğum yeri ve tarihi, cinsiyetiniz, baba adınız, SGK sicil numarası, medeni hal, ehliyet, nüfus cüzdan bilgileri, ehliyet bilgileri, IP Adresiniz ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz)

İletişim bilgileri (Telefon numaralarınız, iletişim adresi, yerleşim yeri adresi, kişi tarafından tarafımızla iletişime geçildiğinde elde edilen kişisel veriler ile tarafınızca bize verilen sair iletişim bilgileriniz.)

Özlük Bilgileri (Çalışan ve stajyerler tarafından doldurulan sözleşme/evraklar üzerinde yer alan kişisel bilgiler, eğitim ve diploma bilgileri, banka hesap bilgileri, IBAN numarası bilgileri, maaş bordrosu staj süresi ve staj bilgileri, stajyerlerin öğrenim gördüğü fakülte/lise bilgileri, sertifika bilgileri, SGK işe giriş çıkış bildirgesi, avukat stajyerleri tarafından doldurulması ve tutulması gerekli olan bilgi ve belgeler, adres bilgileri, genel sağlık sigortası ve sair özlük bilgileriniz) Sicil no, pozisyon  adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, sosyal güvenlik no, esnek saatlerde çalışma durumu, seyahat durumu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi kapmasında alınacak her türlü çalışma verisi.

Sendika Bilgileri (Sendika üyeliği bilgileri,)

Finans Bilgileri (Ödeme bilgileri, makbuz bilgileri, taşınır malvarlığı bilgileri, taşınmaz malvarlığı bilgileri, banka hesap numarası, vergi dairesi bilgisi, IBAN numarası, borç bilgileri, alacak bilgileri ve mesleki faaliyetlerimizi yerine getirebilmemiz için gerekli olan ve sizin tarafınızdan bize verilen her türlü finans verileriniz)

Mesleki deneyim bilgileri (Eğitim durum bilgisi, diploma bilgileri, seminer bilgileri, dil bilgisi, meslek içi eğitim bilgileri, unvan ve uzmanlık bilgileri ile sair mesleki deneyim bilgileriniz)

Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Fotoğraflarınız, Gerek tarafınızca verilen gerekse mahkeme dosyasında bulunan belgeler üzerinde yer alan fotoğraflarınız ile işitsel kayıtlarınız, video/kamera kayıtlarındaki görüntüleriniz)

Talep Bilgisi (İlgili kişiler tarafından elektronik ya da fiziki ortamlardan toplanan bilgi ve belgeler ile gelen talep/şikayetler ile ilgili değerlendirme sürecine dair verileriniz)

Sağlık Bilgileri (Kan grubu, Teşhis, iş kazası bilgisi, maluliyet bilgisi, özürlülük bilgisi,  psikonaliz bilgisi, sağlık raporu bilgileri, Müvekkiller, hizmet almak isteyen kişiler ile hizmet alan kişilerle ilişkilendirilebilenler hakkında alınan tüm sağlık bilgileri)

Cinsel Hayat ve Genetik Veriler (cinsel hayat bilgisi, cinsel tanı bilgisi, Avukatlık kanunundan kaynaklanan yükümlülüklerimizi ifa edebilmek için müvekkil ya da hizmet almak isteyen kişilerle ya da hizmet talebinde bulunanlarla ilişkilendirilebilenlere ait her türlü cinsel hayat verileri)

Müşteri işlem (Çevrimiçi Ziyaretçi IP Kayıtları)

Hukuki işlem( Mahkeme dosya bilgileri, icra dosya bilgileri, adli yardım bilgileri, sosyal ve ekonomik durum bilgileri, adli kurum yazışma bilgileri ve her türlü hukuki evrak bilgileri)

İmza(İmza bilgileri)

Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Gerek tarafınızca verilen gerekse mahkeme dosyasında bulunan belgeler üzerinde yer alan fotoğraflarınız ile işitsel kayıtlarınız, video/kamera kayıtlarındaki görüntüleriniz)

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri (Görüntü kaydı alan kamera kayıt bilgileriniz)

Talep ve Şikâyet Bilgisi (İlgili kişiler tarafından elektronik ya da fiziki ortamlardan toplanan bilgi ve belgeler ile gelen talep/şikâyetler ile ilgili değerlendirme sürecine dair verileriniz)

Sağlık Bilgileri (Müvekkiller, hizmet almak isteyen kişiler ile hizmet alan kişilerle ilişkilendirilebilenler hakkında alınan tüm sağlık bilgileri)

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri(Adli Sicil Kaydı)

Cinsel Hayat ve Genetik Veriler (Avukatlık kanunundan kaynaklanan yükümlülüklerimizi ifa edebilmek için müvekkil ya da hizmet almak isteyen kişilerle ya da hizmet talebinde bulunanlarla ilişkilendirilebilenlere ait her türlü cinsel hayat verileri)


11. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Güvenliğiniz, Aramızdaki vekâlet veya iş akdi sebebiyle üstlenmiş olduğumuz hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla kişisel verileriniz, Avukatlık Kanunu, İş Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve bunlarla sınırlı olmaksızın sair mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar ile paylaşılabilir. Bununla birlikte kişisel verileriniz Yurtdışına aktarılmamaktadır.


12.KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHASINA İLİŞKİN ESASLAR 

Yukarıda bahsedilen kişisel verileriniz işbu işlendiği amaçlarla sınırlı, bağlantılı ve ölçülü olmak üzere ilgili tüm kanun ve sair mevzuatta yer alan veri işleme, zamanaşımı süreleri dikkate alınarak işlenecektir.

Kişisel verileriniz amaçla sınırlılık ilkesinin gereği olarak belirtilen amaçların yerine getirilmesi veya yukarıda bahsedilen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumuna silinmekte/yok edilmekte/anonim hale getirilmektedir.

12.1 Kişisel Verilerin İmhasını Gerektiren Sebepler

Kişisel verileriniz; aşağıda belirtilen sebeplerle ilgili kişinin talebi üzerine, büromuz tarafından politika, yasa ve yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Buna göre;

Büromuz tarafından kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması halinde.

Kişisel verilerin işlenmesine esas olan ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya yürürlükten kalkması.

Büromuz tarafından kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına bağlı olarak yapıldığı hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun 11. maddesi uyarınca ilgili kişinin büromuza başvuru hakkını kullanarak kişisel verilerinin imha edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun kabul edilmesi,

İlgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya 6698 sayılı Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; KVK Kuruluna şikâyette bulunması ve bu talebin KVK Kurulunca uygun bulunması halinde.


Yasal mevzuatta kişisel verilerin işlenmesi için öngörülen sürenin geçmiş olması ya da mevzuatta herhangi bir süre öngörülmediği durumlarda ise verinin işlenmiş olduğu amaç için gerekli olan makul sürenin geçmiş olması durumunda


13. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME, SAKLAMA VE İMHASINA İLİŞKİN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Bu politika ile, kişisel verilerin güvenli ve mevzuata uygun bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesinin, erişilmesinin önlenmesi için 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 6/4. Maddesinde belirtilen “Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.” hükmü ile yine 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 12. maddesinde belirtilen Kişisel Verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen gerekli tedbirler veri sorumlusu olarak büromuz tarafından aşağıda tedbirler alınmaktadır.

13.1 Tedbirler:

Büromuz internet sitesi üzerinden kişisel verilerinizle alakalı olarak bizimle iletişime geçerek 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde yer alan ilgili kişinin hakları etkin bir şekilde kullandırılarak verilerin doğru, güncel ve hukuka uygun kalması sağlanmaktadır. Büromuz tarafından işlenen kişisel verileriniz yine büromuz internet sitesinde aydınlatma metni yayınlanarak kanunun öngördüğü tedbirler ilgili kişilere belirtilmektedir. Yine işbu aydınlatma metnine erişimi sağlayacak “KAREKOD” oluşturulmuş ve ziyaretçilerin açıkça göreceği şekilde ofis duvarlarına asılmıştır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ilan edilen idari tedbirler ile ilgili, veri sorumlusu olarak büromuz tarafından gerekli idari tedbirler alınmıştır. Büromuz tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyum kapsamında kurumsal olarak gerekli kararları almış, yasa kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmiş, yayımlanması gereken politikaları oluşturarak ilan etmiştir. Büro içerisinde kişisel verilerinizle alakalı tedbirlerin ve taleplerin etkin bir şekilde yerine getirilmesi sağlanmıştır. Kişisel verileriniz fiziksel mekân güvenliğine riayet edilerek mahkeme dosyalarının bulunduğu dolaplar kilitli olup, yetkisiz kişilerin erişimi engellenmektedir. Yine bununla birlikte bilgisayarlarda şifreleme yapılarak yetkili kişilerin ofiste olmadığı durumlarda yetkisiz birimler tarafından bilgisayarlara girilerek kişisel verilere erişim imkânı engellenmektedir. Kişisel verilerin korunması ve gerekli tedbirlerin önemi için büro ilgili birimlerine ve çalışanlarına farkındalık eğitimi verilmektedir. Böylece büro içerisinde veri işleyen ilgili birimlerin kanundan haberdar olması sağlanarak hukuka aykırı önlemenin önüne geçilmesi sağlanmıştır. Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin veya sürelerin ortadan kalkması durumunda kişisel verileriniz imha edilerek (silinerek/yok edilerek/anonim hale getirilerek) hukuka aykırı depolamanın önüne geçilmektedir.
14.KİŞİSEL VERİLERİN İMHA TEKNİKLERİNE DAİR AÇIKLAMALAR 

14.1.Kişisel Verilerin Silinmesi

Veri Kayıt Ortamı Olan Sunucuda Yer Alan Kişisel Veriler: Sunucularda yer alan kişisel verilerden, saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır.

Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler: Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veri tabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.

Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler: Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.

14.2.Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler: Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, kâğıt kırpma makinelerinde geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.

Optik -Manyetik Medyada Yer Alan Kişisel Veriler: Optik medya ve manyetik medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenlerin eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır

 14.3.Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi 

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka 3.kişilere ait verilerle eşleştirilmesinde dahi, ilgili kişinin kimliği belirli veya belirlenebilir olmaktan çıkarılarak, bir gerçek kişiyle hiçbir surette irtibatlandırılamayacak hale getirilmesidir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya üçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle irtibatlandırılamayacak / ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi şeklinde olmaktadır.

15.KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ 

Büromuzca işlenen kişisel verileriniz, işlenen verinin kategorisi ve tabi olduğu yasal mevzuatta belirlenen sürelere riayet edilerek işlenmektedir. Kişisel verileriniz için yasal mevzuatta herhangi bir sürenin öngörülmediği durumlar da ise “Ölçülülük” ilkesine tabi olarak işlendiği amaç için gerekli olan makul süre belirlenip süre sonunda verileriniz imha edilecektir.

16.VERİ SORUMLUSUNUN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

Büromuz veri sorumlusu olarak; kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesin önlemek, hukuka uygun muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. İdari tedbirler kapsamında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. maddesi uyarınca; müvekkiller, hizmet alan kişiler, hizmet alan kişiler ve müvekkillerle ilişkilendirilebilen 3. kişiler, ziyaretçiler ve çalışanlarımız, çalışan adayları, stajyerler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcıları ile yönetici ve çalışanları, iş/çözüm ortakları, irtibatlı olduğumuz kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin çalışanları ve ilgili üçüncü kişilere ait kişisel veriler kapsayacak şekilde kişisel veri işleme faaliyetlerimizi politikalar ve aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyoruz. Söz konusu aydınlatma yükümlülüğü gereğince, kişisel veri sahiplerine bildirilmesi gereken bilgiler kanunda sayıldığı şekilde aşağıda belirtilmiştir:

1.Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

2.Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

3.İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

4.Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

5.KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan başvuru ve diğer haklar.

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ gereği, veri sorumlusu sıfatıyla büromuzca hazırlanan Aydınlatma Metnini internet sayfamızdan KVKK bölümünden inceleyebilirsiniz.

17.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamında, haklarınızı kullanmak için internet sitemizdeki iletişim adresinden ilgili kişilerin başvuruları kimliklerini ispat etmek koşulu ile cevaplandırılmaktadır. Bununla birlikte kanunun öngördüğü ilgili kişi hakları başlıca şunlardır;

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

17.1 Veri Sorumlusunun Başvurulara Cevap Vermesi usulü, süresi ve esasları 

Yukarıda bahsedilen haklarınız çerçevesinde veri ilgilisi olduğunuzu ispat edecek bilgilerle birlikte tarafımıza başvuruda bulunmanız durumunda başvurularınız 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin büromuz için ayrıca maliyet gerektirmesi durumunda, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen hakları kullanmak istediğiniz taktirde; haklarınıza yönelik taleplerinizi, yazılı ve imzalı bir dilekçe ile Barbaros Mah. Sıraselviler Cad. Adalet Plaza, No:4/6 Kocasinan/KAYSERİ adresine bizzat teslim edebilir ya da internet sitemizden bize ulaşarak veyahut info@arikhukukdanismanlik.com e-posta adresine mail olarak gönderebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla iletebilirsiniz.

 17.2 Kişisel Veri Sahibinin Kurula Şikâyette Bulunması Hakkı

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir. Kanunun 13. maddesi uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.


 18.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI İLERİ SÜREMEYECEĞİ HALLER

6698 Sayılı KVK Kanunu’nun 28/1. maddesi gereğince, aşağıda yazılı hususlar kanunun uygulama kapsamı dışında (istisnalar) tutulmuş olup, kişisel veri sahipleri 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun 11. Maddesinde belirtilen ilgili kişiye tanınan hakları ilgili kişiler ileri süremeyecektir. Bunlar;

Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.

Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

6698 Sayılı KVK Kanunu’nun 28/2. maddesi ile bazı durumlara kısmı istisna getirilmiş ve kanunun sadece belli hükümlerinin uygulanmayacağı kararlaştırılmıştır. Buna maddeye göre; bu kanunun amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla, veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10.maddesi, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16. maddesinde belirtilen haklar bakımından aşağıdaki hâllerde uygulanmaz:

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.


19.KİŞİSEL VERİLERİN PERİYODİK İMHA VE DENETİM SÜRESİ

Kişisel verileri resen silme, yok etme veya anonim hale getirme süreleri Yönetmeliğin 11. maddesinde aşağıda yazılı olduğu şekilde düzenlenmiştir. Buna göre; kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlamış olan veri sorumlusu, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı, veri sorumlusu tarafından kişisel veri saklama ve imha politikasında belirlenir. Buna göre büromuzda imha periyotları 1 Ocak ve 1 Haziran olarak kararlaştırılmıştır.

20.POLİTİKANIN YAYINLANMASI, SAKLANMASI VE GÜNCELLENMESİ

Büro tarafından hazırlanan işbu politika, ıslak imzalı olarak (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere Büromuzun internet sayfasında yayımlanır. Basılı kâğıt nüshası veri irtibat kişisi tarafından KVKK dosyasında saklanır. Oluşturulan bu politika, belirlenen KVKK sorumlusu tarafından yetki ve sorumlulukları kapsamında, yayınlandığı tarihten itibaren periyodik imha tarihlerinde gözden geçirilir ve gerekli olması halinde ilgili bölümler güncellenir.

21.POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

Yukarıda maddeler halinde yazılı işbu politika, büromuzun internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilecektir. Veri sorumlusunun onayı ve kişisel veri irtibat kişisinin kararı ile politikanın yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, politikanın ıslak imzalı eski nüshaları veri irtibat kişisi tarafından iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süre ile kişisel veri irtibat kişisi tarafından ilgili birimde saklanır.

22. POLİTİKA GÜNCELLENME TARİHİ

İşbu politika ****************** tarihinde güncellenmiştir.


ARIK HUKUK BÜROSU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE

AYDINLATMA METNİ

 

Üst Bilgi : İşbu aydınlatma metnine erişimi sağlayacak KAREKOD oluşturulmuş ve KAREKODLAR ziyaretçilerin açıkça görebileceği şekilde büro duvarlarına asılmıştır.

 

ARIK HUKUK - AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK BÜROSU ("BÜRO")olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, durum ve koşullara göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,

 • Hukuki ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan sözleşme ilişkimiz dâhilinde;
 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca istem sahiplerin veya müvekkillere ait kişisel veriler işlenebilmektedir. Örnek kabilinden olmak üzere işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgileri (T.C. kimlik numarası, adınız ve soyadınız, kızlık soyadınız, doğum yeri ve tarihi, cinsiyetiniz, baba ve anne adınız, SGK sicil numaranız, IP Adresiniz ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz)

İletişim bilgileri (Telefon numaralarınız, iletişim adresi, yerleşim yeri adresi, kişi tarafından tarafımızla iletişime geçildiğinde elde edilen kişisel veriler ile tarafınızca bize verilen sair iletişim bilgileriniz.)

Özlük Bilgileri (Çalışan ve stajyerler tarafından doldurulan sözleşme/evraklar üzerinde yer alan kişisel bilgiler, eğitim ve diploma bilgileri, banka hesap  bilgileri, IBAN numarası bilgileri, maaş bordrosu, staj süresi ve staj bilgileri, stajyerlerin öğrenim gördüğü fakülte/lise bilgileri, sertifika bilgileri, SGK işe giriş çıkış bildirgesi, avukat stajyerleri tarafından doldurulması ve tutulması gerekli olan bilgi ve belgeler, adres bilgileri, genel sağlık sigortası ve sair özlük bilgileriniz)

Sendika Bilgileri (Tarafımıza vermiş veya tarafımızca alınmasını talep etmiş olduğunuz sendika bilgileriniz, aramızdaki iş ilişkisinin ifası için gerekli olması halinde kullanabileceğimiz sendika bilgileriniz)

Finans Bilgileri (Ödeme bilgileri, makbuz bilgileri, banka hesap numarası, vergi dairesi bilgisi, IBAN numarası ve mesleki faaliyetlerimizi yerine getirebilmemiz için gerekli olan ve sizin tarafınızdan bize verilen her türlü finans verileriniz)

Mesleki deneyim bilgileri (Eğitim durum bilgisi, diploma bilgileri, seminer bilgileri, dil bilgisi, meslek içi eğitim bilgileri, unvan ve uzmanlık bilgileri ile sair mesleki deneyim bilgileriniz)

Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Gerek tarafınızca verilen gerekse mahkeme dosyasında bulunan belgeler üzerinde yer alan fotoğraflarınız ile işitsel kayıtlarınız, video/kamera kayıtlarındaki görüntüleriniz, kamera kayıt faaliyeti sebebiyle işitsel kayıtlarınız)

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri (Görüntü kaydı alan kamera kayıt bilgileriniz)

Talep ve Şikâyet Bilgisi (İlgili kişiler tarafından elektronik ya da fiziki ortamlardan toplanan bilgi ve belgeler ile gelen talep/şikâyetler ile ilgili değerlendirme sürecine dair verileriniz)

Sağlık Bilgileri (Müvekkiller, hizmet almak isteyen kişiler ile hizmet alan kişilerle ilişkilendirilebilenler hakkında alınan tüm sağlık bilgileri)

Cinsel Hayat ve Genetik Veriler (Avukatlık kanunundan kaynaklanan yükümlülüklerimizi ifa edebilmek için müvekkil ya da hizmet almak isteyen kişilerle ya da hizmet talebinde bulunanlarla ilişkilendirilebilenlere ait her türlü cinsel hayat verileri)

Müşteri-Müvekkil-İstem Sahibi İşlem(Çevrimiçi ziyaretçi IP bilgileri)

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri(Adli Sicil Kaydı)

Hukuki işlem( Mahkeme dosya bilgileri, icra dosya bilgileri, adli yardım bilgileri, sosyal ve ekonomik durum bilgileri, adli kurum yazışma bilgileri ve her türlü hukuki evrak bilgileri)

İmza(imza bilgileri)


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Büromuz olarak;

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebiyle: Kimlik verinizi, İletişim verinizi, Mesleki deneyim verinizi, Finansal verinizi, Özlük veriniz, Cinsel hayat ve Sağlık verinizi, Görsel ve İşitsel kayıtlarınızı ve diğer verilerinizi, hukuki işlem verilerinizi, imza verilerinizi

Aramızdaki kurulan veya kurulması amaçlanan vekâlet akdinin ifası hukuki sebebiyle: Kimlik verinizi, İletişim verinizi, Finansal verinizi, Mesleki deneyim verinizi, Özlük verinizi, Görsel ve işitsel kayıtlarınızı ve diğer sair verilerinizi, imza verilerinizi

Açık rıza hukuki sebebiyle; Sağlık, Cinsel hayat,  Adli Sicil Kaydı, Sendika verilerinizi, Ses kayıt Verilerinizi

Büromuzun meşru menfaati gereği: Kamera kayıtları ile görüntü verilerinizi

Bir hakkın tesisi, kullanılması için zorunlu olması hukuki sebebiyle ; Sitemizi ziyaret ettiğinizde size ait IP adresinizi de sitemizi ziyaret etmenizin bir gereği olarak görebiliyoruz.

Yine bizzat sizin tarafınızdan tarafımıza verilen kişisel verilerinizi tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla topluyoruz.

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

 • Büromuz tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirttiğimiz amaçlarla sınırlı ve ölçülü olarak işlenecektir;
 • Avukatlık Kanunundan kaynaklanan yükümlülüklerimizi ifa etmek amacıyla ilgili kişiler tarafından alınan ya da hizmet verdiğimiz kişiler tarafından bize verilen verileri yalnızca hukuki iş ve işlemlerde kullanılması,
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,
 • Sunulan hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • Veri güvenliğine ilişkin önlemler kapsamında gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Hizmetlerimizle ilgili bilgilendirme yapabilmek, şikâyet ve talepleri değerlendirilmesi ve iş akdinin ifası ve hukuki yükümlülüğümüz gereği iletişime geçilmesi,
 • Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak olan denetleme ve düzenleme faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Kamu düzeninin ve sağlığının korunması,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Müvekkiller/Müvekkil adayları ile yaptığımız iş akdi sebebiyle üstlenmiş olduğumuz hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi,
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi,
 • Büro güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera kayıtları ile görüntülerin kaydedilmesi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım, medikal malzemelerinin temini gibi sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
 • Hukuki/Talimat ilişkisinin takibi ve denetimi
 • Amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ve yukarıda saydığımız hukuki sebeplerle kişisel verileriniz işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Güvenliğiniz ve tarafımızın yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu, , 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat  hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde Kişisel Verileri Koruma Kurumu gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır.  

VERİ İŞLEME SÜRESİ VE MUHAFAZA SÜRESİ

Avukatlık kanunu gereği tarafımıza tevdi olunan evrakın vekâletin sona ermesinden itibaren üç yıl süre ile saklanmaktadır. Evrakın geri alınması tarafınıza yazı ile bildirilmiş olduğu hallerde saklama yükümlülüğü, bildirme tarihinden itibaren üç ayın sonunda sona ermektedir.

Yine, Yukarıda bahsedilen kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı, bağlantılı ve ölçülü olmak üzere ilgili tüm kanun ve sair mevzuatta yer alan veri işleme, zamanaşımı süreleri dikkate alınarak işlenecektir.

Kişisel verileriniz amaçla sınırlılık ilkesinin gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçların yerine getirilmesi veya yukarıda bahsedilen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumuna silinmekte/yok edilmekte/anonim hale getirilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz yurtdışında herhangi bir 3. kişi ile paylaşılmamaktadır.


HAKLARINIZ

KVKK'nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Büromuzun hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, Büro’dan yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır. Yine açık rızanız dâhilinde işlenmiş olan kişisel verilerinizi her zaman geri alabilme hakkınız bulunmakta, açık rızaya dayalı kişisel veri işlemeyi sonlandırma talep hakkınız bulunmaktadır.


Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Büromuzdan talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.


Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.


Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.


Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Büromuz için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.


Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen hakları kullanmak istediğiniz takdirde; kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep ettiğiniz haklarınıza yönelik açıklamaları içeren taleplerinizi, yazılı ve imzalı bir dilekçe ile Barbaros Mah. Sıraselviler Cad. Adalet Plaza No:4/6  Kocasinan/KAYSERİ adresine bizzat teslim edebilir info@arikhukukdanismanlik.com e-posta adresine mail olarak gönderebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla iletebilirsiniz.


VİDEO KAYIT POLİTİKASI


 -1- ARIK HUKUK - AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK BÜROSU(Büro) , güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; Büronun ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. Bu izleme faaliyeti, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK veya Kanun”) ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda kamera ile izleme yapıldığı bilgisi, tüm çalışan ve ziyaretçilere duyurulmakta ve kişiler aydınlatılmaktadır. Bildirim yazıları izleme yapılan alanların girişlerine asılmaktadır. Büro tarafından Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.


-2- Büronun Hangi Alanlarda Kamera ile İzleme Faaliyeti Yürüttüğünün Belirlenmesi

Büro tarafından güvenliğin sağlanması ve iş faaliyetlerinin denetlenmesi amacı ve bu Politika ’da belirtilen diğer amaçlarla, büro binalarında ve tesislerinde çalışanların takibine, müvekkil ile hukuki/talimat ilişkisinin takibi ve denetimine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Çalışan olarak büro binalarına gelen kişilerin kimlik verileri elde edilirken ya da büro  nezdinde asılan ya da diğer şekillerde çalışanların erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

Büro tarafından güvenliğin sağlanması ve amacı ve bu Politika ’da belirtilen diğer amaçlarla, büro binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca belirtilen amaçlar için işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

-3-Video Kamera ile İzleme ve Depolama Yapmasının Amacı

Büro tarafından 7 gün 24 saat boyunca güvenliğin sağlanması, denetim amacıyla, büro içerisinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.  Yine müvekkil ile hukuki/talimat ilişkisinin takibi ve denetimi, fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçları için ses kaydı yapılmaktadır. Video kamera ile işlenen kişisel veriler işlenme amacıyla sınırlı olarak işlenmekte başkaca hiçbir amaç için kullanılmamaktadır.

-4- İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimlerin Erişebildiği ve Bu Bilgilerin Kimlere Aktarıldığı

   Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda büro çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara, Güvenlik Birimi ve Bilgi İşlem departmanında yetkili kişilerin erişim yetkisi vardır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi, Gizlilik Taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.  Güvenlik Firması ile bu kişisel verilerin sadece amaçlarıyla sınırlı kullanılacağı ve izinsiz, kanuni yükümlülükler dışında paylaşmayacağı, saklama ve depolama ile ilgili KVKK koruma çerçeve sözleşmeleri yapılmıştır.

 


-5- Video Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Ettiği Verilerin Güvenliğini Sağlaması


            Büro elde ettiği kamera kayıtlarını belirlediği veri güvenlik politikası çerçevesinde erişim imkânın sınırlı sayıda olduğu teknik birimlerde saklamaktadır ve olası saldırılara bilgi işletim sistemlerini kullanarak karşı önlem almaktadır. Bu tedbirler;


Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.

Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.-6- Video Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Ettiği Verileri Muhafaza Süresi


 Kamera izleme faaliyeti ile elde edilen görüntü kayıtları Büro tarafından çalışanların yer aldığı birimlerin önemi sebebiyle 45 gün süreyle saklanmaktadır. 45 günün geçmesiyle veriler imha politikaları çerçevesinde ortadan kaldırılmaktadır.-7- İzleme Politikası Hakkında İlgililerin Bilgilendirilmesi

 

            Büronun video kameralar ile izleme faaliyeti, personellerine aydınlatma politikası ve ön aydınlatma bildirimler çerçevesinde bildirilmektedir. Bunun yanı sıra, bina ve tesis girişlerinde video kamera ile izleme yapıldığı hususunda bilgilendirme yapılmaktadır.


Bu politikadaki hiçbir içerik hukuki tavsiye değildir ve hukuki tavsiye olarak kabul edilemez. Söz konusu metinler hazırlanırken o tarihteki yasal mevzuat esas alınmış olup; ileriki tarihte gerçekleşen mevzuat değişiklikleri çerçevesinde farklılıklar meydana gelebilir. Belirlenen süreler örnek olması amacıyla politikada yer almaktadır.Bu web sitesi ve içindeki bilgiler, Türkiye Barolar Birliği'nin Meslek Kurallarına ve özellikle reklam yasağına uygun şekilde tasarlanmıştır. ARIK HUKUK Web Sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Söz konusu bilgilerin aktarılması ile hiçbir şekilde kullanıcılar ve web tarayıcıları ile ARIK HUKUK BÜROSU arasında bir avukat-müvekkil ilişkisi yaratılması amaçlanmamıştır ve bilgilerin bu kişilerce alınması hiçbir şekilde bu yönde bir ilişki oluşturmayacaktır. Müvekkiller veya okuyucular hiçbir şekilde, mevcut duruma ve özelliklerine ilişkin olarak uygun hukuki veya başka herhangi bir profesyonel görüş almadan, ARIK HUKUK web sitesinde yer alan herhangi bir hususa dayanarak bir eylemde bulunmamalıdır.  ARIK HUKUK BÜROSU, bu web sitesi aracılığıyla ulaşılan üçüncü kişilere ait içeriklerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Development By XZENSOFT.

arikhukukdanismanlik.com olarak websitemizde çeşitli çerezler(tanımlama verileri) kullanmaktayız.

Sitemiz sizlere daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak amacıyla kullanıcı faaliyetlerini kaydedip değerlendirmek için “cookie” (çerez) teknolojisini kullanır. Çerezler, web sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Şirketimiz, bu teknolojiyle bireysel kullanıcıların sadece kendi istekleriyle vermiş oldukları bilgilerini, yalnızca kullanıcıya daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kaydeder ve kullanır. Tarayıcınızdan çerez ayarlarını değiştirebilirsiniz. Ancak çerezleri engellemek bu sitede sunulan bazı hizmetlere ulaşamamanıza neden olabilir.

Sitemiz içerisinden etkileşime geçmiş olduğunuz formlar üzerinden gönderdiğiniz veriler sizinle iletişime geçmek dışında başka herhangi bir amaç için kullanılmamaktadır.

Okudum, Anladım